Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DECOWASH B.V., gevestigd te (7007 CD) Doetinchem aan de Innovatieweg 11, gedeponeerd bij de KvK op 01-04-2020 onder depotnummer 68095333.

Artikel 1. algemeen:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met DECOWASH B.V., met uitsluiting van de zaken waarop de algemene inkoopvoorwaarden van DECOWASH B.V. toepasselijk zijn. Het begrip overeenkomst omvat onder meer overeenkomsten (of combinaties van overeenkomsten) tot verkoop van zaken en het verrichten van montagewerkzaamheden;
 • De algemene voorwaarden van contractspartijen of mogelijke contractspartijen van DECOWASH B.V., dan wel van derden zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen van en/of overeenkomsten met DECOWASH B.V., tenzij DECOWASH B.V. de algemene voorwaarden van contractspartijen, mogelijke contractspartijen of derden schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard;
 • Voor zover een of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden blijken te zijn, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverlet.

Artikel 2. aanbiedingen en overeenkomsten:

 • Alle aanbiedingen, offertes, adviezen en prijsopgaven van DECOWASH B.V. zijn vrijblijvend, tenzij DECOWASH B.V. schriftelijk heeft vermeld, dat de aanbiedingen, offertes, adviezen en prijsopgaven niet vrijblijvend zijn;
 • Een overeenkomst met DECOWASH B.V. komt tot stand door ondertekening door de contractspartij van een door DECOWASH B.V. opgestelde overeenkomst of door schriftelijke aanvaarding door de contractspartij van een aanbod van DECOWASH B.V., dan wel door schriftelijke vastlegging door DECOWASH B.V. van met de contractspartij gemaakte afspraken;
 • De van een aanbod, offerte, advies of prijsopgave deel uitmakende afbeeldingen, tekeningen, monsters, gewicht vermeldingen en (technische) specificaties hebben het karakter van een aanduiding bij benadering.

Artikel 3. prijzen:

 • De door DECOWASH B.V. opgegeven prijzen zijn excl. BTW en exclusief verzekering-, emballage-, montagekosten, invoerrechten en ombouwkosten;
 • De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijsopgave geldende kostprijsbepalende factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat of ondergaan, onverschillig of dit op het moment van de aanbieding voorzienbaar was, is DECOWASH B.V. gerechtigd de geoffreerde of de overeengekomen prijs te verhogen, met dien verstande dat de prijsverhoging nimmer meer dan 10% van de geoffreerde of de overeengekomen prijs zal kunnen bedragen.

Artikel 4. betaling:

 • Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling plaats binnen 8 dagen na factuurdatum;
 • DECOWASH B.V. is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat bij vooruitbetaling wordt geleverd. Voorts is DECOWASH B.V. gerechtigd levering en verzending van gekochte zaken op te schorten tot de contractspartij genoegzame zekerheid voor betaling aan DECOWASH B.V. heeft verstrekt;
 • De contractspartij is nimmer gerechtigd om vermeende vorderingen DECOWASH B.V. te verrekenen met vorderingen van DECOWASH B.V. op de contractspartij;
 • Bij gebreke van tijdige betaling is de contractspartij aan DECOWASH B.V. zonder dat ingebrekestelling is vereist rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand geldt;
 • De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, met een minimum van € 750,00;
 • Betalingen aan DECOWASH B.V. strekken in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens op de rente en vervolgens op de hoofdsom. Betalingen op de hoofdsom worden in eerste instantie op de oudste factuur afgeboekt;
 • Voor zover een contractspartij enige betalings- en/of andere verplichting jegens DECOWASH B.V. niet stipt nakomt, alsmede wanneer de contractspartij surséance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd, de contractspartij wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of de contractspartij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat en indien (bodem) beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft DECOWASH B.V. het recht om te verrichten leveringen of te verlenen diensten of andere prestaties op te schorten en/of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door schriftelijke mededeling te ontbinden, onverminderd het recht van DECOWASH B.V. op nakoming of schadevergoeding. De contractspartij heeft indien één van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet jegens DECOWASH B.V. geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van een overeenkomst met DECOWASH B.V.. Bovendien kan DECOWASH B.V. zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijke betaling ineens verlangen indien zich een van een hier bovenvermelde omstandigheden zich voordoet.

Artikel 5. levering en levertijd:

 • Overeengekomen levertijden van DECOWASH B.V. zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen;
 • De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer zij of de belangrijkste onderdelen daarvan voor verzending gereed zijn en DECOWASH B.V. de contractspartij daarvan in kennis heeft gesteld;
 • De levertijd is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor nakoming van de overeenkomst door derden te leveren zaken. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot de levertijd bepaalde, wordt de levertijd van DECOWASH B.V. verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de contractspartij ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de contractspartij aan uit de onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen;
 • Overschrijding door DECOWASH B.V. van de levertijd geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding. Voorts geeft overschrijding van de levertijd de contractspartij geen recht de overeenkomst te ontbinden en/of zijn eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten;
 • Voor zover de contractspartij na sommatie zijdens DECOWASH B.V. in gebreke blijft om mee te werken aan het in ontvangst nemen van zaken, kan DECOWASH B.V. te haar keuze hetzij leveren op een door haar te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst dan wel het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd het recht van DECOWASH B.V. op schadevergoeding, waaronder maar niet beperkt tot, de kosten van opslag van de te leveren zaken.

Artikel 6. overmacht:

 • Voor zover DECOWASH B.V. tijdelijk wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de contractspartij na te komen, door een oorzaak welke buiten de schuld van DECOWASH B.V. ligt en noch krachtens wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van DECOWASH B.V. komt, is DECOWASH B.V. bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten;
 • Indien na afloop van de tijdelijke verhindering als vermeld in artikel 6.1. verdere nakoming van de overeenkomst op DECOWASH B.V. een onredelijk zware last legt, heeft DECOWASH B.V. het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder da de contractspartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding;
 • Indien DECOWASH B.V. door omstandigheden als vermeld in artikel 6.1. blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder der partijen bevoegd, de overeenkomst te ontbinden voor het deel van de overeenkomst dat op het tijdstip van de ontbinding nog niet was uitgevoerd;
 • Onder de omstandigheden als hiervoor genoemd in artikel 6.1. en 6.3. vallen onder meer oorlog, bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of de vertraging bij leveringen aan DECOWASH B.V. door haar leveranciers, molest, aardbevingen, brand, waterschade, uitvoerbelemmeringen of storing inde levering van energie.

Artikel 7. annulering:

 • Indien de contractspartij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is de contractspartij:
 1. voor zover het levering betreft van producten uit het assortiment van DECOWASH B.V. waarvan DECOWASH B.V. standaard voorraad houdt, gehouden aan DECOWASH B.V. 15% van het factuurbedrag te voldoen;
 2. voor zover het levering van producten betreft die niet tot het in artikel 7.1. genoemde assortiment van DECOWASH B.V. behoren, gehouden 100% van het factuurbedrag van de gefactureerde zaken te voldoen, tenzij DECOWASH B.V. alsnog de niet tot het vaste assortiment behorende producten weet te verkopen, met dien verstande dat bij verkoop tegen een lagere verkoopprijs dan de verkoopprijs verschuldigd door de contractspartij, de contractspartij gehouden is het verschil tussen het factuurbedrag en de verkoopprijs aan DECOWASH B.V. te voldoen;
 3. voor zover de annulering door derden te verrichten werkzaamheden in (onder-) aanneming, waaronder montagewerkzaamheden betreft, gehouden de volledige som ter zake de door derden te verrichten werkzaamheden te voldoen.
  • Voor zover DECOWASH B.V. door annuleringen in de zin van artikel 7.1 schade lijdt of winst derft welke meer bedraagt dan het door DECOWASH B.V. gelet op de annulering te ontvangen bedrag, is de contractspartij gehouden de werkelijke gehele schade aan DECOWASH B.V. te vergoeden;
  • DECOWASH B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om van contractspartij volledige nakoming van de overeenkomst te verlangen en de contractspartij volledig aansprakelijk te houden voor de gevolgen van het annuleren van de overeenkomst.

Artikel 8. transport en overgang van risico:

 • Wanneer levering plaatsvindt als bedoeld in artikel 5.2., draagt de contractspartij het risico van de door hem gekochte zaken vanaf het tijdstip van levering;
 • De contractpartij is gehouden een verzekering af te sluiten tegen het risico van schade aan de zaken in de ruimste zin des woords, vanaf het tijdstip van levering, waaronder, maar niet beperkt tot verlies, vermissing, diefstal en breuk;
 • DECOWASH B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade aan geleverde zaken vanaf het tijdstip van levering daarvan;
 • Voor zover DECOWASH B.V. zorgdraagt voor transport is de contractspartij verplicht het transportmiddel terstond na aankomst te (doen) lossen. Mogelijk met de lossing samenhangende kosten zijn voor rekening van de contractspartij.

Artikel 9. eigendomsvoorbehoud:

 • Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt DECOWASH B.V. de eigendom van de te leveren zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van diensten behoudt DECOWASH B.V. zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte diensten zijn voldaan. DECOWASH B.V. houdt zich voorts de eigendom voor op te leveren zaken ter zake met een overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichting door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente;
 • Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 4.7 voordoet, is DECOWASH B.V. gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van DECOWASH B.V. zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover DECOWASH B.V. de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan;
 • Voor zover een derde beslag legt op zaken waarvan de eigendom nog niet op de contractspartij is overgegaan, zal de contractspartij DECOWASH B.V. van de beslaglegging direct schriftelijk in kennis stellen. De contractspartij is aansprakelijk voor alle kosten welke DECOWASH B.V. dient te maken ter zekerstelling van haar eigendommen;
 • Zolang de eigendom van de door DECOWASH B.V. verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang de eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van DECOWASH B.V. verplicht de polis ter inzage aan DECOWASH B.V. te verstrekken.

Artikel 10. reclames:

 • Reclames dienen steeds schriftelijk plaats te vinden en wel binnen acht dagen na levering door DECOWASH B.V.. Na het verstrijken van de hiervoor vermelde periode van acht dagen, vervalt het recht van de contractspartij om zich op enig gebrek of onjuistheid in geleverde zaken te beroepen, behoudens voor zover een garantie als bedoeld in artikel 11 is verleend;
 • Het is de contractspartij niet toegestaan de zaken waarover gereclameerd is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DECOWASH B.V. aan DECOWASH B.V. terug te sturen. Het verlenen van toestemming tot terugzending betekent overigens niet een erkenning door DECOWASH B.V. van de klacht. Een retourzending aan DECOWASH B.V. vindt plaats op kosten en voor risico van de contractspartij;
 • DECOWASH B.V. aanvaardt geen enkele reclame voor zaken wanneer deze door contractspartij zijn verwerkt, gewijzigd of veranderd;
 • Een reclame schort de betalingsverplichting van de contractspartij jegens DECOWASH B.V. niet op.

Artikel 11. garantie:

 • DECOWASH B.V. staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de door DECOWASH B.V. geleverde zaken, verrichte diensten of verrichte aannemings-werkzaamheden. Een en ander betekent, dat geleverde zaken welke bewijsbaar gebreken vertonen kosteloos door DECOWASH B.V. worden hersteld, voor zover de contractspartij bewijst dat er gebreken binnen drie maanden na de levering in de zin van artikel 5.2 zijn ontstaan en deze gebreken het direct gevolg zijn van een onjuistheid in het materiaal. Een en ander betekent voorts dat verleende diensten of verrichte aannemingswerkzaamheden geheel of gedeeltelijk opnieuw zullen worden uitgevoerd, voor zover de contractspartij bewijst dat de tekortkomingen in de diensten of de drie maanden na het verrichten daarvan in de zin van artikel 5 zijn ontstaan;
 • Indien contractspartij gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DECOWASH B.V. of voor zover contractspartij niet aan haar betalingsverplichtingen jegens DECOWASH B.V. heeft voldaan ter zake zaken, diensten en/of aannemings-werkzaamheden waarvoor garantie wordt ingeroepen, is DECOWASH B.V. niet gehouden enige garantieverplichting jegens de contractspartij na te komen;
 • Garantieverlening door DECOWASH B.V. geldt slechts voor de contractspartij zelf en niet voor derden;
 • Voor zover de garantie wordt ingeroepen ter zake zaken, of onderdelen van zaken die DECOWASH B.V. heeft betrokken van derden, kan de verplichting tot het verstrekken van garantie door DECOWASH B.V., nimmer verder strekken dan de garantieverplichtingen welke de leverancier van DECOWASH B.V. aan DECOWASH B.V. ter zake de zaken of onderdelen van zaken heeft. Voor zover de garantie wordt ingeroepen ter zake door DECOWASH B.V. verleende diensten of verrichte montagewerkzaamheden, gaat de garantieverplichting van DECOWASH B.V. nimmer verder dan de garantieverplichting van de ingeschakelde derde jegens DECOWASH B.V..
 • Garantie op de dispensers, anders dan bovenstaand vermeld is de garantie op de door DECOWASH B.V. geleverde dispenser. Wij garanderen 12 maanden garantie mits de dispenser is gebruikt met enkel en alleen DECOWASH B.V. desinfectievloeistof. Wij kunnen geen garantie geven op gebruik met andere vloeistoffen in de DECOWASH B.V. dispenser.

Artikel 12. aansprakelijkheid:

 • DECOWASH B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade door een contractspartij of derden geleden in verband met door DECOWASH B.V. geleverde zaken, verrichte diensten en voor schade als gevolg van verleende diensten door de door DECOWASH B.V. ingeschakelde derden, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet zijdens DECOWASH B.V. of door haar ingeschakelde derden;
 • Naast hetgeen hiervoor in artikel 12.1. is vermeld, is de aansprakelijkheid van DECOWASH B.V. voorts uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen DECOWASH B.V. krachtens de garantiebepalingen van artikel 11 op zich heeft genomen. Verdergaande aanspraken uit welke hoofde dan ook waar onder begrepen de vergoeding van vervolgschade zijn uitgesloten;
 • Daarenboven geldt als aanvullende schadebeperking dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waarvoor DECOWASH B.V. is verzekerd en voor zover de schade door de verzekeraar van DECOWASH B.V. wordt uitgekeerd. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is DECOWASH B.V. nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd;
 • De (omvang van de) verplichting tot schadevergoeding is voorts op de navolgende wijze beperkt; niet voor vergoeding komt in aanmerking: bedrijfsschade, schade door bedrijfsstoring, derving van inkomsten, schade veroorzaakt door montagepersoneel van DECOWASH B.V. of van door DECOWASH B.V. ingeschakelde derden door welke oorzaak ook ontstaan;
 • De contractspartij dient zich tegen de onder artikel 12.4 vermelde vormen van schade te verzekeren;
 • DECOWASH B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor de zaken bestemd zijn;
 • De contractspartij vrijwaart DECOWASH B.V. voor enige aanspraken van derden waaronder, maar niet beperkt tot (rechts-) personen aan wie de contractspartij van DECOWASH B.V. gekochte zaken heeft doorverkocht, op schadevergoeding in de ruimste zin des woords voor schade die onder meer ontstaan is door of het gevolg is van gebruik oordeelkundig of onoordeelkundig van de door DECOWASH B.V. geleverde zaken;
 • Alle bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid van DECOWASH B.V. en de bovenstaande vrijwaringverplichtingen gelden eveneens ten behoeve van werknemers van DECOWASH B.V. en ten opzichte van andere door DECOWASH B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst met de contractspartij ingeschakelde derden.

Artikel 13. rechten van industriële eigendom, auteursrechten en rechten ten aanzien van modellen en tekeningen:

 • DECOWASH B.V. behoudt de rechten van industriële eigendom en de auteursrechten op alle door haar verstrekte of geproduceerde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, modellen en tekeningen;
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DECOWASH B.V. mogen de hiervoor vermelde rechten en voortbrengselen niet zonder schriftelijke toestemming van DECOWASH B.V. door de contractspartij worden nagemaakt, gekopieerd of aan derden worden getoond, ongeacht of DECOWASH B.V. voor het realiseren van deze rechten of voortbrengselen kosten bij de contractspartij inrekening heeft gebracht;
 • Door DECOWASH B.V. of in opdracht van DECOWASH B.V. door derden vervaardigde modellen en tekeningen en modellen, blijven steeds eigendom van DECOWASH B.V. ook wanneer de contractpartij daarvoor geheel of gedeeltelijk heeft betaald.

Artikel 14. toepasselijk recht en forum keuze:

 • Op alle overeenkomsten met DECOWASH B.V. en de daaruit voortvloeiende geschillen is bij uitsluiting van het recht van andere staten Nederlands recht van toepassing;
 • Geschillen tussen de contractspartijen en DECOWASH B.V. zullen te allen tijde worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Zutphen, tenzij een geschil tot de competentie behoort van het kantongerecht. Voor zover een geschil tot de competentie van het kantongerecht behoort, dan is de kantonrechter bevoegd, overeenkomstig de regels van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.